NABÓR   DO   SZKOΧ

                                                                                              

               Rekrutacja 2018/2019

     Zarz康zenie Wójta Gminy Zbros豉wice w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Zasady naboru do klasy pierwszej Szko造 Podstawowej w Czekanowie

w roku szkolnym 2018/2019

 

                                                                                                                                        
 
 

I. Zapisy uczniów zamieszka造ch w obwodzie szko造

 1.      Obwód szko造 obejmuje dzieci zamieszka貫 w Czekanowie i Sza連zy.

2.      Rodzic (prawny opiekun, osoba sprawuj帷a piecz zast瘼cz) osobi軼ie zapisuje dziecko w sekretariacie szko造 do dnia  31 marca 2017r. w godzinach jego pracy.

3.      Przy zapisie okaza nale篡  dokument to窺amo軼i i z這篡 wype軟iony druk „ Zg這szenie dziecka do szko造”.

4.      Druk „ Zg這szenie dziecka do szko造” mo積a otrzyma w sekretariacie szko造 lub pobra tutaj.

5.       Rodzice maj obowi您ek powiadomi szko喚 obwodow niezw這cznie, je郵i dziecko zostanie zapisane do innej szko造 ( zgodnie z Ustaw o Systemie O鈍iaty)

Zg這szenie dziecka
do pierwszej klasy Szko造 Podstawowej w Czekanowie

w roku szkolnym 20……./20……

 

 

1.      

Imiona i nazwisko dziecka

Pierwsze imi

Drugie imi

Nazwisko

2.      

Data i miejsce urodzenia

 

3.      

Numer PESEL

 

4.      

W przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub inny dokument potwierdzaj帷y to窺amo嗆 dziecka

 

5.      

Imiona i nazwiska rodziców dziecka

matka:

 

 

ojciec:

6.      

Adres miejsca  zamieszkania dziecka

 

7.      

Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka

matka:

 

 

ojciec:

8.      

Adres  poczty elektronicznej rodziców dziecka (o ile posiadaj)

matka:

 

 

ojciec:

9.      

Numery telefonów rodziców dziecka (o ile posiadaj)

matka:

 

 

ojciec:

Nale篡 umie軼i dane rodziców, prawnych opiekunów lub osób sprawuj帷ych piecz zast瘼cz nad dzieckiem.

 

       O鈍iadczam, 瞠 przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje s zgodne ze stanem faktycznym.

       Jednocze郾ie o鈍iadczam, 瞠 zosta豉m/em poinformowana/y o tym, 瞠 administratorem moich danych jest szko豉, oraz o przys逝guj帷ych mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) uprawnieniach, w tym o prawie dost瘼u do tre軼i moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. O鈍iadczam równie, 瞠 poda豉m/貫m moje dane osobowe dobrowolnie.

 

 

……………………………………………

                  (miejscowo嗆 i data)                                          ………………………………………………………..

                                                                                   

  ………………………………………………..............

                                                                                                        (podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

O名IADCZENIE

 

 

O鈍iadczam, 瞠 moim miejscem zamieszkania jest ………………………………………………………….……

 

Informacja jest zgodna ze stanem faktycznym na dzie………………………………………………...................

 

 

Jestem 鈍iadomy odpowiedzialno軼i karnej za z這瞠nie fa連zywego o鈍iadczenia

 

 

Czekanów dn. ……………………                                       ……………………………………….

                                                                                                          podpis                                                            
                              

Pozosta貫 dokumenty do pobrania

Godziny pracy sekretariatu szko造


  Poniedzia貫k     - pi徠ek       730 – 1530

  


                                                                                                                                                                                                                                                         

Wniosek o przyj璚ie dziecka spoza obwodu szko造

do klasy pierwszej
Szko造 Podstawowej w Czekanowie

w roku szkolnym 20……./20……

 

 

Zwracam si z pro軸 o przyj璚ie mojego  dziecka do klasy pierwszej Szko造 Podstawowej w Czekanowie:

 

………………………………………….............................................................................................................

                                                                    (imiona i nazwisko)

 

urodzonego……………………………………………………….….. PESEL: …………...…………………

                                (data i miejsce urodzenia)

w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub inny dokument potwierdzaj帷y to窺amo嗆 dziecka: ………………………………………………………………………………………………………

 

zamieszka貫go: miejscowo嗆:……………..…………….………………….. kod pocz. ………………………

 

ul……………………………………………………………. nr domu…………. nr mieszkania……………...

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych/osób (podmiotów) sprawuj帷ych piecz zast瘼cz nad dzieckiem:

 

 1.    

Imi i nazwisko

matka:

 

ojciec:

 

 2.    

Adres miejsca zamieszkania

matka:

 

ojciec:

 

 3.    

Adres  poczty elektronicznej
(o ile posiadaj)

matka:

 

ojciec:

 

 4.    

Numery telefonów (o ile posiadaj)

matka:

 

ojciec:

 

 

       O鈍iadczam, 瞠 przedstawione przeze mnie w niniejszym wniosku informacje s zgodne ze stanem faktycznym.

       Jednocze郾ie o鈍iadczam, 瞠 zosta豉m/em poinformowana/y o tym, 瞠 administratorem moich danych jest szko豉,
oraz o przys逝guj帷ych mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)
.) uprawnieniach, w tym o prawie dost瘼u do tre軼i moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania.

O鈍iadczam równie, 瞠 pada豉m/貫m moje dane osobowe dobrowolnie.

 

……………………………………………

                  (miejscowo嗆 i data)                                            ………………………………………………………..

                                                                                         

  ………………………………………………..............

                                                                                                (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)


Dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ianie przez kandydata warunków             

      lub kryteriów branych pod uwag w post瘼owaniu rekrutacyjnym

 

O鈍iadczenia rodziców/prawnych opiekunów

  1. Rodze雟two kandydata ucz瘰zcza do Szko造 Podstawowej w Czekanowie.

o  TAK

o  NIE

 

  1. Szko豉 obwodowa kandydata znajduje si na terenie Gminy Zbros豉wice.*

o  TAK

o  NIE

 

  1. W obwodzie Szko造 Podstawowej w Czekanowie zamieszkuj krewni kandydata wspieraj帷y rodziców/ prawnych opiekunów w sprawowaniu nale篡tej opieki nad kandydatem.*

o TAK

o     NIE

 

  1. Miejsce pracy co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna znajduje si w obwodzie Szko造 Podstawowej w Czekanowie.*

o        TAK

o         NIE

…………………………….…………………………………

………………………………………………………………

  (data i czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów kandydata)

*- niepotrzebne skre郵i