NABÓR   DO   SZKOŁY

               Rekrutacja 2016/2017


Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czekanowie

w roku szkolnym 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:                                     
  
- urodzone w 2008r.i 2009r.                                                                                                                                          
 
 

I. Zapisy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

 1.      Obwód szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe w Czekanowie i Szałszy.

2.      Rodzic (prawny opiekun, osoba sprawująca pieczę zastępczą) osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły do dnia  31 marca 2015r. w godzinach jego pracy.

3.      Przy zapisie okazać należy  dokument tożsamości i złożyć wypełniony druk „ Zgłoszenie dziecka do szkoły”.

4.      Druk „ Zgłoszenie dziecka do szkoły” można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać tutaj.

5.       Rodzice mają obowiązek powiadomić szkołę obwodową niezwłocznie, jeśli dziecko zostanie zapisane do innej szkoły ( zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty)

II. Rekrutacja uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

      1.   Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

      2.   Przeprowadzenie rekrutacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek obojga rodziców, opiekunów   prawnych lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem.

      3.  Druk „Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły” można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać tutaj.

      4.  Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2015 r.

      5.  Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, której zadania  określa art.20 zb punkt 2 ustawy o systemie oświaty.

      6.  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria odpowiednio punktowane:

       a) dziecko, którego rodzeństwo jest już uczniem/uczennicą tej szkoły ( 5 pkt)                                                                      
 b) niepełnosprawność kandydata (4 pkt)                                                                                                       
 
c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (3pkt)                                                                      
 d) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – ( 2pkt)                                                                                                                               
 e) wielodzietność rodziny kandydata ( przez rodzinę wielodzietną rozumiemy rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) ( 1 pkt)    

7 . Spełnianie kryterium ( kryteriów) jest potwierdzane pisemnym oświadczeniem rodzica, opiekuna   lub sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem.

8.     W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, o przyjęciu decydować będzie data złożenia wniosku.

9.    Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego z dniem 14 kwietnia 2015 r. podaje do publicznej wiadomości
listę kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły ( na szkolnej tablicy ogłoszeń). 

10. Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) w ciągu 7 dni od wywieszenia listy,
potwierdzają zapisanie dziecka do szkoły w sekretariacie.

 11. Komisja Rekrutacyjna dnia 27 kwietnia 2015r podaje do publicznej wiadomości ( na szkolnej tablicy ogłoszeń) listę kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły. 

        12. Tryb odwoławczy reguluje Ustawa o Systemie Oświaty.

 

Godziny pracy sekretariatu szkoły:

poniedziałek, wtorek, czwartek - 11.20 – 15.20

środa, piątek – 7.00 – 11.00

Zgłoszenie dziecka

do klasy ……………………. Szkoły Podstawowej w Czekanowie

w roku szkolnym 20……./20……

 

 

1.   

Imię i nazwisko dziecka

 

2.   

Data i miejsce urodzenia

 

3.   

Numer PESEL

 

4.  

Imiona i nazwiska rodziców dziecka

 

5.   

Adres miejsca  zamieszkania dziecka

 

6.   

Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka

 

7.   

Adres  poczty elektronicznej rodziców dziecka (o ile posiadają)

 

 

 

8.   

Numery telefonów rodziców dziecka (o ile posiadają)

 

Należy umieścić dane rodziców, prawnych opiekunów lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

 
   Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

       Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich danych jest szkoła,
oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)
uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania.

 

……………………………………………

                  (miejscowość i data)                                          ………………………………………………………..

                                                                                   

  ………………………………………………..............

                                                                                                        (podpisy rodziców/opiekunów prawnych)
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

do ……………………….. klasy
Szkoły Podstawowej w Czekanowie

w roku szkolnym 20……./20……

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego  dziecka: …………………………………………...........................

                                                                                                                      (imiona i nazwiska)

urodzonego……………………………….. PESEL: …………...……………

                                (data i miejsce urodzenia)

zamieszkałego: miejscowość:……………..…………….………………….. kod pocz. ………………………

ul……………………………………………………………. nr domu…………. nr mieszkania……………...

do klasy ………………… Szkoły Podstawowej w Czekanowie

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych/osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem:

 

1.   

Imię i nazwisko

1osoba:

 

2 osoba:

 

2.   

Adres miejsca zamieszkania

1osoba:

 

2 osoba:

 

3.   

Adres  poczty elektronicznej
(o ile posiadają)

1osoba:

 

2 osoba:

 

4.   

Numery telefonów (o ile posiadają)

1osoba:

 

2 osoba:

 

 

 

       Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

       Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich danych jest szkoła, oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Oświadczam również, że zostałam/em poinformowana/y, iż dane zawarte przeze mnie we wniosku będą przetwarzane jedynie do celów rekrutacji.

……………………………………………

                  (miejscowość i data)                                          ………………………………………………………..

                                                                                   

  ………………………………………………..............

                                                                                                (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)
Czekanów, ……………………………..

 

 

Oświadczenie

o kontynuowaniu w roku szkolnym 2015/2016 obowiązku szkolnego przez

rodzeństwo kandydata

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………...………………………...

                                                                                                                    imię i nazwisko

 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………..……. ……….

                                                                                                                 adres zamieszkania

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………….……………...

                                                                                                                      seria i numer

 

wydanym przez …………………………………………………...……………………………………...

 

 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

 

 

oświadczam, iż kandydat ….…………………..………………………………………….……………...

                                                                    imię i nazwisko kandydata

 

posiada rodzeństwo, które będzie kontynuowało w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Czekanowie.

 

Rodzeństwo kandydata:

 

1. ….…………………..………………………………………….……

 imię, nazwisko i data urodzenia siostry/brata* kandydata

 

2. ….…………………..………………………………………….……

 imię, nazwisko i data urodzenia siostry/brata* kandydata

 

3. ….…………………..………………………………………….……

 imię, nazwisko i data urodzenia siostry/brata* kandydata

 

   …………………..………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata

* niepotrzebne skreślić

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm)

 

Czekanów, ……………………….

 Oświadczenie

o zamieszkaniu krewnych kandydata w obwodzie szkoły

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………...………………………...

                                                                                                                         imię i nazwisko

 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………..……………...

                                                                                         adres zamieszkania

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………………………………….……………...

                                                                                                                            seria i numer

 

wydanym przez …………………………………………………...………………………………….......

 

 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

 

 

oświadczam, iż krewni dziecka …………………………………..…… mieszkają w obwodzie Szkoły

                                                               stopień pokrewieństwa

Podstawowej w Czekanowie.

 

 

  …………………..………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

 

 

 

Czekanów, …………………………….

Oświadczenie

o wielodzietności rodziny kandydata*

 

 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………..……………………….………...

                                                                                                               imię i nazwisko

 

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………….

                                                                               adres zamieszkania

 

legitymujący/a się dowodem osobistym …………………………………………………………………

                                                                                  seria i numer

 

wydanym przez ………………………………………………………….………………………………

 

 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

 

 oświadczam, iż kandydat …………………………………………… wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.                              

                                                          imię i nazwisko

                                                                                                                                                                                                    ..............................................................................

                                                                                                                                                                                            Podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata

                                               

                                                                                                                                                                                                

* - zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. .j. Dz. U.

z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wielodzietność rodziny oznacza, że rodzina wychowuje troje i więcej dzieci.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu

dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.

zm).

 

Czekanów, ………………

Oświadczenie

o samotnym wychowywaniu dziecka

oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem*

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………...………………………………………...

                                                                                                                     imię i nazwisko

 

zamieszkały/a …………………………………………….………………………………………………

                                                                                                                 adres zamieszkania

 

legitymujący/a się dowodem osobistym ………………………..………………………………………..

                                                                                      seria i numer

 

wydanym przez …………………………………………………………………………………………..

 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko ……………………………………………..……………

                                                                                               imię i nazwisko dziecka

oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 

 

…………………..………………………….

Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata

 

 

 

* - zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn.

Czekanów, ..............................................

 

 

 

Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata

 

 

Ja niżej podpisany/a .....................................................................................................................

                                                                                                 Imię i nazwisko

zamieszkały/a ...............................................................................................................................

                                                                               adres zamieszkania

legitymujący/a się dowodem osobistym ......................................................................................

                                                                                         seria i numer

 

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

 

oświadczam, iż kandydat ......................................................................................jest dzieckiem

                                                                     Imię i nazwisko

niepełnosprawnym. Do oświadczenia dołączam odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt.

 

 

 

 

 

.............................................................................

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna       

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr  101, poz. 926 z późn. zm.)


Oświadczenia można pobrać  tutaj

 

                                                                                                       


 

.