NABÓR   DO   SZKOŁY

                                                                                               OGŁOSZENIE
                                                    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czekanowie ogłasza zapisy do klasy I 
                                                                           na rok szkolny 2017/2018.

                                                                    Termin zgłoszeń upływa 31 marca.
     

               Rekrutacja 2017/2018

     Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czekanowie

w roku szkolnym 2017/2018

 

                                                                                                                                        
 
 

I. Zapisy uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

 1.      Obwód szkoły obejmuje dzieci zamieszkałe w Czekanowie i Szałszy.

2.      Rodzic (prawny opiekun, osoba sprawująca pieczę zastępczą) osobiście zapisuje dziecko w sekretariacie szkoły do dnia  31 marca 2017r. w godzinach jego pracy.

3.      Przy zapisie okazać należy  dokument tożsamości i złożyć wypełniony druk „ Zgłoszenie dziecka do szkoły”.

4.      Druk „ Zgłoszenie dziecka do szkoły” można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać tutaj.

5.       Rodzice mają obowiązek powiadomić szkołę obwodową niezwłocznie, jeśli dziecko zostanie zapisane do innej szkoły ( zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty)

Pozostałe dokumenty do pobrania

Godziny pracy sekretariatu szkoły


  Poniedziałek           730 – 1330

  Wtorek                     930 – 1530

  Środa                        730 – 1330

  Czwartek                 930 – 1530

  Piątek                      730 – 1330

Zgłoszenie dziecka

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czekanowie w roku szkolnym 2017/2018

1.

Imię i nazwisko dziecka

2.

Data i miejsce  urodzenia

3.

Numer PESEL

4.

Imiona i nazwiska rodziców dziecka

5.

Adres miejsca  zamieszkania dziecka

6.

Adres miejsca zamieszkania rodziców dziecka

7.

Adres  poczty elektronicznej rodziców dziecka (o ile posiadają)

8.

Numery telefonów rodziców dziecka (o ile posiadają)

Należy umieścić dane rodziców, prawnych opiekunów lub osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich danych jest szkoła,
oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r.
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania.

 

 

                                          

…………………………………………………..………                                                                           ……………………………………………………..…………..

                   (miejscowość i data)

 

                                                                                                                                                                   ……………………………………………………..…………..

                                                                                                                                              (podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Godziny pracy sekretariatu szkoły:    poniedziałek, wtorek, czwartek : 11:20 – 15:20        środa, piątek: 7:00 – 11:00


                                                                                                                                                                                                                                                            Czekanów, ……………………………..

 

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły

do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Czekanowie

w roku szkolnym 20……./20……

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego  dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Czekanowie:

 

………………………………………….............................................................................................................

                                                                    (imiona i nazwisko)

 

urodzonego……………………………………………………….….. PESEL: …………...…………………

                                (data i miejsce urodzenia)

w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub inny dokument potwierdzający tożsamość dziecka: ………………………………………………………………………………………………………

 

zamieszkałego: miejscowość:……………..…………….………………….. kod pocz. ………………………

 

ul……………………………………………………………. nr domu…………. nr mieszkania……………...

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych/osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem:

 

 1.    

Imię i nazwisko

matka:

 

ojciec:

 

 2.    

Adres miejsca zamieszkania

matka:

 

ojciec:

 

 3.    

Adres  poczty elektronicznej
(o ile posiadają)

matka:

 

ojciec:

 

 4.    

Numery telefonów (o ile posiadają)

matka:

 

ojciec:

 

 

       Oświadczam, że przedstawione przeze mnie w niniejszym wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

       Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o tym, że administratorem moich danych jest szkoła,
oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)
.) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania.

Oświadczam również, że padałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.

 

……………………………………………

                  (miejscowość i data)                                            ………………………………………………………..

                                                                                         

  ………………………………………………..............

                                                                                                (czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)


Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków             

      lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

  1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Czekanowie.

o  TAK

o  NIE

 

  1. Szkoła obwodowa kandydata znajduje się na terenie Gminy Zbrosławice.*

o  TAK

o  NIE

 

  1. W obwodzie Szkoły Podstawowej w Czekanowie zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w sprawowaniu należytej opieki nad kandydatem.*

o TAK

o     NIE

 

  1. Miejsce pracy co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej w Czekanowie.*

o        TAK

o         NIE

…………………………….…………………………………

………………………………………………………………

  (data i czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów kandydata)

*- niepotrzebne skreślić